1. Mennyiségek és egységek

1.1. mennyiség (mérhető)

Jelenség, tárgy vagy anyag minőségileg megkülönböztethető és mennyiségileg meghatározható tulajdonsága.

MEGJEGYZÉS: A mennyiség kifejezés egy általános értelemben vett mennyiségre <ilyenek az a.) pontban felsorolt példák>, vagy valamely konkrét mennyiségre <ilyenek a b.) pontban felsorolt példák> vonatkozhat.

PÉLDA:

 1. ) általános értelemben vett mennyiségek: hosszúság, idő, tömeg, hőmérséklet, villamos ellenállás, anyagkoncentráció,
 2. ) konkrét mennyiségek: egy rúd hossza, egy huzalminta villamos ellenállása, egy
  borminta alkohol anyagmennyiség koncentrációja.

Az egymáshoz viszonyított nagyságuk szerint sorba rendezhető mennyiségeket azonos fajtájú mennyiségeknek nevezik.

Az azonos fajtájú mennyiségek mennyiségkategóriákba sorolhatók, például:

 • munka, hő, energia,
 • vastagság, kerület, hullámhossz.

A mennyiségek jelképeit az ISO 31 tartalmazza.

1.2. mennyiségrendszer

Egymással meghatározott összefüggésben lévő, általános értelemben vett mennyiségek összessége.

1.3. alapmennyiség

Egy mennyiségrendszer olyan mennyiségeinek egyike, amelyeket megállapodásszerűen egymástól függetlennek tekintenek.

PÉLDA: A mechanika területén alapmennyiségnek szokás választani a hosszúságot, a tömeget és az időt.

MEGJEGYZÉS: Az 1.12-höz tartozó megjegyzés felsorolja azokat az alapmennyiségeket, amelyek egységei a Nemzetközi Mértékegységrendszer (az SI) alapegységei.

1.4. származtatott mennyiség

Egy mennyiségrendszerben a rendszer alapmennyiségeinek függvényeként definiált mennyiség.

PÉLDA: Egy olyan rendszerben, amelyben a hosszúság, a tömeg és az idő alapmennyiségek, a hosszúság és az idő hányadosaként definiált sebesség származtatott mennyiség.

1.5. mennyiség dimenziója

Kifejezés, amely egy mennyiségrendszer valamely mennyiségét a rendszer alapmennyiségeit reprezentáló tényezők hatványainak szorzataként adja meg.

PÉLDA: L0M0T-2 az erő dimenziója egy olyan mennyiségrendszerben, amelynek alapmennyiségei a hosszúság, a tömeg, az idő, és ezek dimenziója rendre L, M és T.

MEGJEGYZÉS: Az alapmennyiségeket reprezentáló tényezők az alapmennyiségek dimenziói. A dimenzióalgebra részleteit az ISO 31-0 tartalmazza.

1.6. egység dimenziójú mennyiség, dimenziótlan mennyiség

Mennyiség, amelynek dimenzió kifejezésében az alapmennyiségek dimenzióinak hatványkitevői mind zérusok.

PÉLDA: fajlagos megnyúlás, súrlódási tényező, Mach-szám, optikai törésmutató, móltört (anyagmennyiség tört), tömegtört.

1.7. egység (mértékegység)

Megállapodás alapján elfogadott és definiált konkrét mennyiség, amellyel az ugyanolyan fajtájú más mennyiségek az e mennyiséghez viszonyított nagyságuk kifejezése céljából összehasonlíthatók.

MEGJEGYZÉS: Az egységeknek megállapodással elfogadott neve és jele van. Az azonos dimenziójú mennyiségek egységének lehet azonos neve és jele még akkor is, ha a mennyiségek nem ugyanolyan fajtájúak.

1.8. egység (mértékegység) jele

Egyezményes jel az egység jelölésére.

PÉLDA: a méter jele „m„, az amper jele „A„.

1.9. egységrendszer (mértékegység-rendszer)

Egy adott mennyiségrendszerhez tartozó alapegységek és adott szabályok szerint meghatározott származtatott egységek összessége.

PÉLDA: Nemzetközi Mértékegység-rendszer (SI)

1.10. koherens egység (mértékegység)

Az alapegységek hatványainak szorzataként kifejezhető olyan származtatott egység, amelyben az arányossági tényező 1.

MEGJEGYZÉS: A koherencia csak egy meghatározott egységrendszer alapegységeihez viszonyítva értelmezhető. Valamely egység lehet koherens az egyik rendszerben, de nem koherens egy másikban.

1.11. koherens egységrendszer

Olyan egységrendszer, amelynek minden származtatott egysége koherens.

PÉLDA: A következő (jelükkel kifejezett) egységek a Nemzetközi Mértékegységrendszeren (SI-n) belül a mechanikai egységek koherens rendszerének egy részét képezik: m, kg, s, m2, m3, Hz=s-1, m.s-1, m.s-2, kg.m-3, N=kg.m.s-2, Pa=kg.m-1.s-2, J=kg.m2.s-2, W=kg.m2.s-3.

1.12. Nemzetközi Mértékegység-rendszer, SI

Az Általános Súly- és Mértékügyi Értekezlet (General Conference on Weights and Measures) által elfogadott és ajánlott koherens egységrendszer.
MEGJEGYZÉS: Az SI alapegységei jelenleg a következők:

SI alapegység
Mennyiség neve  jele
hosszúság méter  m
tömeg kilogramm  kg
idő másodperc  s
elektromos áram amper  A
termodinamikai hőmérséklet kelvin  K
anyagmennyiség  mól  mol
fényerősség kandela  cd

1.13. alapegység

Valamely alapmennyiség egysége az adott mennyiségrendszerben.

MEGJEGYZÉS: Bármely koherens egységrendszerben egy alapmennyiségnek csak egy alapegysége van.

1.14. származtatott egység

Valamely származtatott mennyiség egysége az adott mennyiségrendszerben.

MEGJEGYZÉS: Néhány származtatott egységnek külön neve és jele van, az SI-ben, például:

Származtatott SI egység
Mennyiség neve jele
erő newton N
energia joule J
nyomás pascal Pa

1.15. rendszeren kívüli egység

Egység, amely nem tartozik valamely adott egységrendszerhez.

PÉLDA: az elektronvolt (kb. 1,60218.10-19 J) az energia SI-n kívüli egysége; a nap, az óra, a perc az idő SI-n kívüli egységei.

1.16. egység (mértékegység) többszöröse
Nagyobb egység, amelyet adott egységből a skálára vonatkozó megállapodásoknak megfelelően képeznek.

PÉLDA: a méter egyik decimális többszöröse a kilométer, a másodperc egyik nem decimális többszöröse az óra.

1.17. egység (mértékegység) törtrésze

Kisebb egység, amelyet adott egységből a skálára vonatkozó megállapodásoknak megfelelően képeznek.

PÉLDA: a méter egyik decimális törtrésze a milliméter.

1.18. mennyiség értéke

Valamely konkrét mennyiség nagyságának kifejezése egy szám és egy egység szorzataként.

PÉLDA:

 1. ) egy rúd hossza: 5,34 m vagy 534 cm
 2. ) egy test tömege: 0,152 kg vagy 152 g
 3. ) egy vízminta anyagmennyisége: 0,012 mol vagy 12 mmol.

MEGJEGYZÉS: A mennyiség értéke lehet pozitív, negatív vagy nulla. Egy mennyiség értéke többféleképpen is kifejezhető. A dimenziótlan mennyiségek értékeit általában nevezetlen számmal szokás kifejezni. Egy egység és egy szám szorzataként nem kifejezhető mennyiség egy egyezményes referenciaskálára, vagy egy mérési eljárásra, vagy mindkettőre történő hivatkozással jellemezhető.

1.19. valódi érték

Egy adott konkrét mennyiség definíciójának megfelelő érték.

MEGJEGYZÉS: Ez egy olyan érték, amely egy tökéletes méréssel lenne megkapható. A valódi értékek természetüknél fogva meghatározatlanok. Mivel egy konkrét mennyiség definíciójának több valódi érték is megfelelhet, a valódi érték fogalma előtt az a határozott névelő helyett inkább az egy határozatlan névelő használatos.

1.20. konvencionális valódi érték (mennyiségé), helyes érték

Valamely konkrét mennyiségnek tulajdonított, gyakran megegyezés alapján elfogadott olyan érték, amely az adott célnak megfelelő bizonytalanságú.

PÉLDA:

 • Egy referenciaetalon által megvalósított mennyiségnek tulajdonított érték az adott helyen a mennyiség konvencionális valódi értékének tekinthető.
 • Az Avogadro számnak a CODATA (1986) által ajánlott értéke: NA= 6,022 136 7.1023 mol-1

MEGJEGYZÉS:
A konvencionális valódi értéket esetenként szokás tulajdonított értéknek, legjobb becslésnek, konvencionális értéknek vagy referencia értéknek is nevezni. A referencia érték ilyen értelmezése nem tévesztendő össze a referenciaértéknek az 5.7. definícióhoz tartozó megjegyzésben megadott értelmezésével.
A konvencionális valódi érték meghatározásához gyakran több mérési eredmény szükséges.

1.21. mérőszám (mennyiségé)

Egy mennyiség értékének és az érték kifejezésében használt egységnek a hányadosa.

PÉLDA:

az 1.18-hoz adott példákban a mérőszámok:

 1. ) 5,34; 534;
 2. ) 0,152; 152;
 3. ) 0,012; 12.

1.22. egyezményes skála referenciaérték-skála

Azonos fajtájú konkrét mennyiségek akár folytonos, akár diszkrét értékeinek olyan rendezett készlete, amelyet megállapodással vonatkoztatási alapként definiálnak az adott fajtájú mennyiség értékeinek nagyság szerinti elrendezéséhez.

PÉLDA: a Mohs féle keménységi skála; a kémiai pH skála; a benzinek oktánszám skálája.

Irányítási rendszerek szakszótár

Minőségirányítási (MIR)

Bevezetés >>

Szakkifejezések

1. A minőséggel kapcsolatos >>

2. Az irányítással kapcsolatos >>

3. A szervezettel kapcsolatos >>

4. A folyamattal és a termékkel >>

5. A jellemzőkkel kapcsolatos >>

6. A megfelelőséggel kapcsolatos >>

7. A dokumentációval kapcsolatos >>

8. A megvizsgálással kapcsolatos >>

9. Az audittal kapcsolatos >>

10. A mérési folyamatok minőségir. >>

Környezetközpontú (KIR)

Szakkifejezések >>

Munkahelyi Egészség..(MEBIR)

Szakkifejezések >>

Élelmiszer-biztonsági (ÉBIR)

Szakkifejezések >>

Információbiztonság (IBIR)

Szakkifejezések >>

Mérésügy részletei

Mennyiségek és egységek >>

Mérések >>

Mérési eredmények >>

Mérőeszközök >>

Mérőeszközök jellemzői >>

Etalonok >>

Mértékegységek >>

Hasznos tudnivalók >>

Képzéseink

VDA 6.5 termékauditor

2024. március 11.

HACCP rendszergazda

2024. március 14.

LEAN menedzsment koordinátor

2024. március 18 - május 17.

FSC CoC ismeretek

2024. március 18.

Minőségellenőr ismeretek

2024. március 18 - 20.

MSA – Mérőrendszer elemzés

2024. március 18 - 19.

Projektmenedzsment

2024. március 18 - 20.

További képzések

Ajándékok letöltése, újdonságok, szakmai témák automatikus értesítőjére feliratkozás >>

Rólunk mondták

"A POLIGONT Kft. nívós képzésein mindig megfelelő oktatásban részesülök, ajánlom mindenkinek, aki elhivatott a tudás és a minőségügy iránt!"

Szokol Lajos

"Bátran ajánlom azoknak. akik rendszerismeretüket komplex módon kívánják fejleszteni és ez irányú ismereteiket mélyíteni kívánják."

Fekete Attila
Minőségház Bt.

"Remek lehetőség a tapasztalatcserére is."

Schell Tamás
Kőolajvezetéképítő Zrt.

"A képzés megfelelően összeállított programja, felkészült előadója és a jó gyakorlati példák által válaszokat kaptam az ISO/TS-sel kapcsolatos "Hogyan"-okra és Miért"-ekre"

Holló Gergely

"Jó, a vállalatunk igényeire kialakított képzést kaptunk, felkészült, kiváló oktatótól."

Nagy Sándor
DS Smith Packaging Hungary Kft.

"Ha szeretnéd a céged nyelvére lefordítani a szabványokat, akkor mindenképpen vegyél részt a képzésen, mert egy szakmailag maximálisan felkészült oktatótól minden kérdésedre választ kapsz."

Bíró Barbara
Szatmár Optika Kft.

"Ajánlom a képzést minden olyan embernek, aki nehezen viseli a "száraz" anyagokat. Az előadó az ilyen embereknek is érdekesen fogja előadni azokat."

Farkas Szabolcs
www.fabricom.hu

"Mindenkinek ajánlom, aki auditor képzésben szeretne részesülni. Nagyon jó és magas színvonalú a képzés."

Nagyné Schreck Márta
HM FLÜ Technológiai Igazgatóság

"Nagyon jó, gyakorlatorientált és az igényeket maximálisan figyelembe vevő képzés."

Gyuk Attila

"Nem igazi képzés, annál sokkal több, jó hangulatú tapasztalatcsere, ami messze nem a száraz tények felsorolásáról szól, aktuálissá téve személyre szóló példákkal."

Kiszela István
Sárvári Gyógyfürdő Kft.

Ajándékok letöltése, újdonságok, szakmai témák automatikus értesítőjére feliratkozás >>