5. Mérőeszközök jellemzői

A mérőeszközök jellemzőinek leírására használt fogalmak némelyike egyaránt alkalmazható egy mérőműszerre, egy mérőátalakítóra vagy egy mérőrendszerre, és a hasonlóság alapján ugyancsak alkalmazható egy mértékre vagy egy anyagmintára is.

A mérőrendszer bemenőjelét gerjesztésnek, a kimenőjelét válasznak lehet nevezni.

Ebben a fejezetben a mérendő mennyiség azt a mennyiséget jelenti, amelyet ráadunk a mérőeszközre.

5.1. névleges tartomány

A mérőeszköz szabályozó szerveinek adott beállítása esetén lehetséges értékmutatások összessége.

MEGJEGYZÉS: A névleges tartományt általában alsó és felső határaival adják meg, például: 100 0C-tól 200 0C-ig. Ha az alsó határ nulla, a névleges tartományt rendszerint felső határával jellemzik: például: a 0 V-tól 100 V-ig terjedő névleges tartományt 100 V névleges tartományként adják meg.

5.2. átfogás

A mérőeszköz névleges tartományát határoló két érték különbségének abszolút értéke.

PÉLDA: Ha a névleges tartomány -10 V-tól +10 V-ig terjed, akkor az átfogás 20 V.

MEGJEGYZÉS: A legnagyobb és a legkisebb érték különbségét bizonyos szakterületeken tartománynak is nevezik.

5.3. névleges érték

A mérőeszköz valamely jellemzőjének kerekített vagy közelítő értéke, amely támpontot ad a mérőeszköz használatához.

5.4. mérési tartomány

Azoknak a mérendő mennyiség értékeknek az összessége, amelyeknél a mérőeszköz hibájának a specifikált határok között kell lennie.

MEGJEGYZÉS: A hibát a konvencionális valódi értékhez viszonyítva határozzák meg.

5.5. előírt működési feltételek

Használati feltételek, amelyek teljesülése esetén a mérőeszköz előírt metrológiai jellemzőinek a megadott határok között kell lennie.

MEGJEGYZÉS: Az előírt működési feltételek általában a mérendő mennyiség és a befolyásoló mennyiségek tartományait vagy előírt értékeit specifikálják.

5.6. határfeltételek

Szélsőséges feltételek, amelyeket a mérőeszköznek károsodás és előírt metrológiai jellemzőinek leromlása nélkül kell elviselnie, ha azt követően ismét az előírt működési feltételek közé kerül.

MEGJEGYZÉS: A tárolási, szállítási és működési határfeltételek különbözőek lehetnek. A határfeltételek magukba foglalhatják a mérendő mennyiség és a befolyásoló mennyiségek határértékeit.

5.7. referenciafeltételek

A mérőeszköz működésének vizsgálatához, vagy a mérési eredmények összehasonlításához előírt használati feltételek.

MEGJEGYZÉS: referenciafeltételek a mérőeszközre ható befolyásoló mennyiségekre általában referenciaértékeket vagy referencia tartományokat írnak elő.

5.8. műszerállandó

Együttható, amellyel a közvetlen értékmutatást meg kell szorozni ahhoz, hogy a mérendő mennyiségnek a mérőeszköz által jelzett értéke, vagy a mérendő mennyiség kiszámításához használandó érték adódjon.

MEGJEGYZÉS: Az egyskálás, több mérési tartományú mérőeszköznek több műszerállandója van, amelyek például a méréshatárváltó különböző állásainak felelnek meg. Ha a műszerállandó 1-gyel egyenlő, akkor azaz eszközön általában nincs feltüntetve.

5.9. válaszfüggvény

A bemenőjel és a kimenőjel közötti, meghatározott feltételek esetén fennálló összefüggés.

PÉLDA: Egy hőelem elektromos erejének függése a hőmérséklettől.

MEGJEGYZÉS: Az összefüggés kifejezhető matematikai egyenlettel, táblázattal vagy grafikonnal. Ha a bemenőjel az idő függvényében változik, akkor a válaszfüggvény egyik formája az átviteli függvény (a kimenőjel Laplace-transzformáltja osztva a bemenőjel Laplace-transzformáltjával.)

5.10. érzékenység

A mérőeszköz kimenőjelének megváltozása osztva a bemenőjel megfelelő megváltozásával.

MEGJEGYZÉS: Az érzékenység függhet a bemenőjel értékétől.

5.11. érzéketlenségi küszöb

A bemenőjel lehetséges legnagyobb lassú és monoton változása, amely még nem idéz elő érzékelhető változást a mérőeszköz kimenőjelében.

MEGJEGYZÉS:  Az érzéketlenségi küszöb függhet például a (belső vagy külső) zajtól, vagy a súrlódástól. Értéke függhet a gerjesztéstől is.

5.12. felbontóképesség (értékmutató szerkezeté)

Az értékmutató szerkezet által megjelenített és egyértelműen megkülönböztethető értékmutatások legkisebb különbsége.

MEGJEGYZÉS: Digitális értékmutató szerkezet esetén ez az utolsó értékes jegy egységnyi megváltozásának megfelelő változás az értékmutatásban. A fogalom regisztrálóra is értelmezhető.

5.13. holtsáv

Az a legnagyobb tartomány, amelyen belül a bemenőjel mindkét irányban változhat anélkül, hogy a mérőeszköz kimenőjelében változást okozna.

MEGJEGYZÉS: A holtsáv nagysága függhet a bemenőjel változásának mértékétől is. A holtsávot néha szándékosan növelik meg azért, hogy csökkentsék a bemenőjel kis változásai következtében fellépő kimenőjel ingadozásokat.

5.14. stabilitás

A mérőeszköznek az a képessége, hogy metrológiai jellemzőit időben folyamatosan megőrzi.

MEGJEGYZÉS: Ha a stabilitás nem az időre, hanem egyéb mennyiségre vonatkozik, akkor azt egyértelműen közölni kell. A stabilitás mennyiségileg többféleképpen is jellemezhető, például: azzal az időtartammal, amely alatt a metrológiai jellemző egy előírt értékkel megváltozik, a jellemző meghatározott időtartam alatt bekövetkező megváltozásával.

5.15. visszahatásmentesség (transzparencia)

A mérőeszköznek az a tulajdonsága, hogy nem befolyásolja a mérendő mennyiség értékét.

PÉLDA: a mérleg visszahatásmentes; a mérendő közeget melegítő ellenálláshőmérő nem visszahatásmentes.

5.16. drift

A mérőeszköz valamely metrológiai jellemzőjének lassú változása.

5.17. beállási idő

Azaz időtartam, amely a bemenőjel meghatározott mértékű, gyors megváltoztatásától addig telik el, amíg a kimenőjel eléri és előírt határokon belül megtartja állandósult értékét.

5.18. pontosság

A mérőeszköznek az a tulajdonsága, hogy a mérendő mennyiség valódi értékéhez közeli értékmutatást vagy választ szolgáltat.

MEGJEGYZÉS: A pontosság kvalitatív fogalom.

5.19. pontossági osztály

A mérőeszközök olyan csoportja, amely a hibák specifikált határok között tartása céljából meghatározott metrológiai követelményeknek eleget tesz.

MEGJEGYZÉS: A pontossági osztályt rendszerint megállapodás szerinti számmal, vagy jellel jelölik, és ezt osztályjelnek nevezik.

5.20. mérőeszköz (értékmutatásának) hibája

A mérőeszköz értékmutatása mínusz a megfelelő bemenő mennyiség valódi értéke.

MEGJEGYZÉS: Mivel a valódi érték nem határozható meg, a gyakorlatban a konvencionális valódi értéket (helyes értéket) alkalmazzák. Ezt a fogalmat elsősorban akkor használják, amikor az eszköz egy etalonnal kerül összehasonlításra. Mérték esetében az értékmutatás a mértéknek tulajdonított érték.

5.21. legnagyobb megengedett hiba (mérőeszközé)

Mérőeszköz hibájának specifikációban, szabályzatban, stb. megengedett határértékei.

5.22. ellenőrzőponti hiba

A mérőeszköz hibája a mérőeszköz pontosságának ellenőrzésére kiválasztott előírt értékmutatásnál vagy mérendő mennyiség értéknél.

5.23. nullahiba

Ellenőrzőponti hiba, ha a mérendő mennyiség értéke nulla.

5.24. alaphiba (mérőeszközé)

A mérőeszköz referenciafeltételek mellett meghatározott hibája. A mérőeszköz értékmutatásának rendszeres hibája.

MEGJEGYZÉS: A mérőeszköz torzítása rendszerint megfelelő számú ismételt méréssel kapott értékmutatások átlagolásával becsülhető.

5.26. torzításmentesség (mérőeszközé)

A mérőeszköznek az a képessége, hogy rendszeres hiba nélküli értékmutatásokat ad.

5.27. ismétlőképesség (mérőeszközé)

A mérőeszköznek az a képessége, hogy azonos mérendő mennyiséget azonos feltételek között ismételten megmérve egymáshoz közeli értékmutatásokat ad.

MEGJEGYZÉS:

Ezek a feltételek:

  • a mérőszemély által okozott eltérések minimálisra csökkentése,
  • azonos mérési eljárás,
  • azonos mérőszemély,
  • változatlan környezeti feltételek mellett használt, azonos mérőeszköz,
  • azonos helyszín,
  • rövid időtartamon belüli ismétlés.

Az ismétlőképesség mennyiségileg az értékmutatások szóródásának jellemzőivel fejezhető ki.

5.28. redukált hiba (mérőeszközé), vonatkoztatott hiba

A mérőeszköz hibája osztva egy, a mérőeszközre előírt értékkel.

MEGJEGYZÉS: Ezt az előírt értéket általában vonatkoztatási értéknek nevezik és lehet például a mérőeszköz átfogása vagy skálatartományának felső határa.

Irányítási rendszerek szakszótár

Minőségirányítási (MIR)

Bevezetés >>

Szakkifejezések

1. A minőséggel kapcsolatos >>

2. Az irányítással kapcsolatos >>

3. A szervezettel kapcsolatos >>

4. A folyamattal és a termékkel >>

5. A jellemzőkkel kapcsolatos >>

6. A megfelelőséggel kapcsolatos >>

7. A dokumentációval kapcsolatos >>

8. A megvizsgálással kapcsolatos >>

9. Az audittal kapcsolatos >>

10. A mérési folyamatok minőségir. >>

Környezetközpontú (KIR)

Szakkifejezések >>

Munkahelyi Egészség..(MEBIR)

Szakkifejezések >>

Élelmiszer-biztonsági (ÉBIR)

Szakkifejezések >>

Információbiztonság (IBIR)

Szakkifejezések >>

Mérésügy részletei

Mennyiségek és egységek >>

Mérések >>

Mérési eredmények >>

Mérőeszközök >>

Mérőeszközök jellemzői >>

Etalonok >>

Mértékegységek >>

Hasznos tudnivalók >>

Képzéseink

Ajándékok letöltése, újdonságok, szakmai témák automatikus értesítőjére feliratkozás >>

Rólunk mondták

"A Poligont Kft. képzésén lehetőségem volt a valós életből hozott, a rendszerépítések és bevezetések terén gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező elhivatott oktatótól tanulni az irányítási rendszerek belső auditjának a mikéntjét."

Szabó András
Electrolux Lehel Kft.

"Bátran ajánlom azoknak. akik rendszerismeretüket komplex módon kívánják fejleszteni és ez irányú ismereteiket mélyíteni kívánják."

Fekete Attila
Minőségház Bt.

"A képzés megfelelően összeállított programja, felkészült előadója és a jó gyakorlati példák által válaszokat kaptam az ISO/TS-sel kapcsolatos "Hogyan"-okra és Miért"-ekre"

Holló Gergely

"Sok hasznos, gyakorlatban alkalmazható infót kaptam."

Perdi Szilvia
www.innocomp.hu

"Remek lehetőség a tapasztalatcserére is."

Schell Tamás
Kőolajvezetéképítő Zrt.

"Nem igazi képzés, annál sokkal több, jó hangulatú tapasztalatcsere, ami messze nem a száraz tények felsorolásáról szól, aktuálissá téve személyre szóló példákkal."

Kiszela István
Sárvári Gyógyfürdő Kft.

"Ha szeretnéd a céged nyelvére lefordítani a szabványokat, akkor mindenképpen vegyél részt a képzésen, mert egy szakmailag maximálisan felkészült oktatótól minden kérdésedre választ kapsz."

Bíró Barbara
Szatmár Optika Kft.

"Nekem, mint stratégiai beszerzőnek nagyon sok jó és hasznos információval szolgált ez a tanfolyam! Most még jobban megértettem, hogy mekkora lényege is van egy szervezeten belüli folyamatok összhangjának."

Simonffy Krisztina
www.anton.hu

"A Poligont Kft. képzése lényegre törő, logikus, gyakorlatba átültethető."

Kupi Ildikó
Szatmár Optikai Kft.

"Örömmel és maximális odafigyeléssel vettem részt a MEBIR képzésen, ami az előadó Balázs Árpád magas szintű felkészültségének és gyakorlati ismereteinek volt köszönhető. További sok sikert kívánok!"

Takács Andrea
DENSO GYártó Magyarország Kft.

Ajándékok letöltése, újdonságok, szakmai témák automatikus értesítőjére feliratkozás >>